زمان بندی اجرای پروژه

قبل از آغاز هر پروژه، مشتریان حق دارند از زمانبندی اجرای آن مطلع گردند. لذا در بخش قوانین وضوابط اجرایی این امر به صورت یک بازه زمانی اعلام می گردد. لکن به خصوص در مورد فرآیندهای ثبتی اطمینان دقیق از زمانبندی وجود ندارد و این امر تحت تاثیر عوامل متعدد و خارج از توان تغییر می باشد.

مشتریان می توانند از طریق پروفایل شخصی خود و یا در صورت لزوم تماس با همکاران ما، در هر مرحله از فرآیند از روند اجرای پروژه خود مطلع گردند. پیشرفت پروژه شما از طریق کسری از عدد 100 توسط کارشناس پرونده در پروفایل شما ثبت می گردد.

این  مجموعه در تلاش است خدمات خود را در زمانبندی معین و با کیفیت مطلوب ارائه نماید و درصورت وارد آمدن خسارت به مشتریان به سبب کوتاهی عمدی، آماده جبران خسارت خواهد بود. لکن این موضوع منوط به همکاری مشتریان گرامی در ارسال مستندات فنی، حقوقی، شناسنامه ای و ... است. عدم توجه به هشدارهای کارشناس برای تحویل مستندات مورد درخواست در زمانبندی مشخص ممکن است هزینه های اضافی به همراه داشته باشد.