روند اجرای پروژه

 
1

مشاوره، تکمیل و تایید نهایی اطلاعات پروژه

1 الی 15 روز کاری
2

تکمیل فرم اطلاعات شناسنامه ای و اطلاعات شکلی و فنی

1 الی 5 روز کاری
3

پرداخت اول

1 الی 30 روز
4

تایید اطلاعات شناسنامه ای مالکیت صنعتی از طریق دفاتر اسناد رسمی

1 الی 7 روز کاری
5

تحویل اظهارنامه

30 الی 60 روز کاری
6

پیگیری ابلاغیه ها توسط کارشناس پرونده

(پرداخت دوم، پس از اولین ابلاغیه)
بین 1 الی 6 ماه
7

ابلاغیه یا رد پذیرش

پرداخت سوم
7-1

ابلاغیه اخطار رد

اعتراض به رد و پیگیری ابلاغیه
برای یک دوره