ضمانت حفظ محرمانگی

این مجموعه با ارائه یک نسخه قرارداد محرمانگی در خصوص هر پرونده، حفاظت از دارایی های فکری شما را تضمین نموده و به موجب  انعقاد قرارداد محرمانگی متعهد می گردد:

  • اطلاعات محرمانه افشاء شده را به مدت 3 سال از تاریخ انعقاد قرارداد نزد خود نگه دارد؛
  • در مقابل انتشار این اطلاعات به هر نحو ممانعت نماید؛
  • ازاین اطلاعات محرمانه منحصراً برای اهداف مجاز استفاده نماید و از آنها برای اهداف یا سود شخصی بهره برداری ننماید؛
  • اطلاعات محرمانه را در اختیار شخص دیگری، به جز کارمندان مجاز شرکت که نیاز به دسترسی به این اطلاعات را صرفاً به منظور انجام وظایف خود در ارتباط با اهداف مجاز دارند، قرار ندهد؛
  • همه کارکنان درگیر در انجام وظایف محوله در ارتباط با هدف قرارداد را در جریان محرمانه بودن این اطلاعات قرار دهد؛
  • در صورت تمایل مشتری به بازگرداندن مستندات در حین انجام کار، تمامی اطلاعات را به ایشان باز پس دهد؛
  • بلافاصله پس از اطلاع از انتشار غیر عمدی اطلاعات محرمانه، موضوع را با مشتریان در میان گذاشته و برای جلوگیری از ادامه آن و همچنین دریافت غرامت برای چنین نقض حقی، به ایشان کمک نماید؛
  • بندهای قرارداد را به معنای صدور مجوز بهره برداری از ثبت اختراع، کپی رایت یا سایر حقوق مالکیت فکری متعلق به مشتریان قلمداد ننموده و تائید نماید که تمامی حقوق مالکیت فکری کنونی و در آینده که مربوط به اطلاعات محرمانه ی افشا شده هستند، متعلق به طرف افشاء کننده می باشد مگر آنکه محرز گردد این اطلاعات پیش از این نیز در اختیار عموم قرار داشته است؛
  • از اطلاعات و اسنادی که به اقتضاء مسئولیت یا به سبب آن در اختیار آن قرار گرفته در قبال هر گونه انتشار یا خطر نابودی و خدشه دار شدن، مراقبت و نگهداری نموده و از آنها فقط برای انجام وظیفه محول شده استفاده نماید؛