نحوه استفاده از کد تخفیف

دسته ای از خدمات مورد ارائه این مجموعه برای موارد به شرح ذیل شامل تخفیف خواهد شد. لازم به ذکر است در صورت برخورداری از دو یا سه شرط به طور همزمان، بالاترین میزان تخفیف بر خدمت مورد ارائه اعمال می گردد.

 
30%

نگارش متن اختراع خارجی (PCT، US، Provisional US)

در مواردی که متن اختراع داخلی توسط این مجموعه تهیه شده است.
10%

نگارش متن اختراع (داخلی،PCT، US، Provisional US)

در مواردی که گزارش جستجوی پیشینه توسط این مجموعه تهیه شده است.
10%

خدمات ثبت انواع دارایی های فکری

ویژه شرکت های کوچک و متوسط
15%

خدمات مرتبط با ثبت اختراعات

ویژه دانشجویان
30%

جستجوی پیشینه اختراع

در مواردی که متن اختراع توسط این مجموعه تهیه خواهد شد.