مارس 18, 2021

جلسه مميزي دارايي هاي فكري شتاب دهنده تريگ آپ

انجمن شركت هاي دانش بنيان حوزه سلامت تهران در نظر دارد جهت افزايش سطح آگاهي و بهره مندي اثربخش شركت هاي عضو از مزاياي دارايي هاي […]
فوریه 22, 2021

عقد تفاهم نامه همكاري با شتابدهنده نوين تك

انجمن شركت هاي دانش بنيان حوزه سلامت تهران در نظر دارد جهت افزايش سطح آگاهي و بهره مندي اثربخش شركت هاي عضو از مزاياي دارايي هاي […]
فوریه 21, 2021

همكاري كارافام با انجمن شركت هاي دانش بنيان حوزه سلامت تهران

انجمن شركت هاي دانش بنيان حوزه سلامت تهران در نظر دارد جهت افزايش سطح آگاهي و بهره مندي اثربخش شركت هاي عضو از مزاياي دارايي هاي […]
فوریه 17, 2021

تفاهم نامه تريگ آپ

فوریه 17, 2021

تفاهم نامه فينووا