پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری مجموعه ارائه خدمات مدیریت فناوری و نوآوری کارافام و حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می‌کند: مدرسه زمستانه مهارت‌های نرم فناوری و نوآوری برای توسعه کسب و کار   مدیریت و توسعه هر بنگاه اقتصادی نیاز به داشتن دانش مدیریت و