میترا امین لو

مشاور عالی
تحصیلات: کاندید دکتری مدیریت تکنولوژی ، گرایش مدیریت تحقیق و توسعه کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی ، گرایش انتقال تکنولوژی کارشناسی مهندسی شیمی ، گرایش صنایع غذایی
تجربه کاری:
  • مسئول اداره توسعه فناوری انستیو پاستور ایران
  • مدیر دفتر برنامه ریزی راهبردی انستیو پاستور ایران
  • مدرس و مشاور مالکیت فکر کانون پتنت ایران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  • مدرس و مشاور مالکیت فکری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
  • مدرس و مشاور مالکیت فکری شرکت مهندسی حامیان فناوری کارافام
image

مهارت ها

90%
سیاست و راهبرد و مالکیت فکری
90%
جستجوی نوآوری
95%
ثبت و دارائی های فکری
90%
مدیریت و دارائی های فکری
100%
تدریس مالکیت فکری و مدیریت فناوری
100%
تدوین اسناد راهبردی
80%
مشاور قراردادهای مالکیت فکری
70%
مدیریت فناوری و نوآوری