تجاری سازی

تجاری‌سازی، فرآيندی است که از طرح و پرورش يک ايده آغاز شده و پس از توليد کالا و خدمات، درنهايت منجر به فروش آن به مشتری می‌شود و به عبارت دیگر می‌توان؛ به بازار رسانيدن يک ايده تا نوآوری را تجاری‌سازی دانست. تجاری‌سازی دربرگيرنده آرايه‌های مختلفی از فرآيندهای مهم فنی، تجاری و مالی است که باعث تبديل فناوری جديد به محصولات يا خدمات مفيد و قابل ارايه به بازار می‌شود. بنابراین اين فرآيند شامل فعاليت‌هايی از قبيل ارزيابی بازار، طراحی محصول، مديريت حقوق مالکيت فکری، توسعه راهبرد بازاريابی، جذب سرمايه،آموزش و … است تا درنهايت ورود به بازار و فروش که شامل فروش و بهبود مستمر محصول و ارائه خدمات به مشتری است محقق گردد. همانطور که ذکر شد یکی از مهمترين ارکان فرآيند تجاری‌سازی محصولات جديد، بازاريابی آن است. توسعه برنامه‌های بازاريابی راهبردی موفق برای تجاری‌سازی فناوری‌های جديد، به چالشی برای صاحبین کسب‌وکارها و ایده‌های فناورانه و نوآورنه تبديل شده است. سازوکار توسعه راهبردهای بازاريابی موفق برای نوآوری‌‌های فناورانه، فرآيندی پيچيده است و نيازمند داشتن توانايی و مهارت‌های ویژه‌ای است، بيشتر پدیدآورندگان و شرکت‌های کوچک و متوسط فناور، به دلیل اینکه بنيانگذاران آنان اطلاعات علمی و پيشينه قوی فناوری دارند و کمتر آموزش مديريتی يا  بازاريابی رسمی داشته اند، جهت تجاری سازی ایده نوآورانه خود و ورود به بازار به شرکت های ارائه دهنده خدمات تجاری سازی مراجعه خواهند کرد.

خدمات تجاری سازی و توانمندسازی

  • تهیه طرح کسب ‌وکار (BP)، امکان‌ سنجی فنی، بازار، اقتصادی
  • ارزیابی قابلیت تجاری ‌سازی
  • ارزیابی فنی، مالی، بازار، اقتصادی، سیستمی و عملکرد
  • تدوین استراتژی و ره نگاشت فناوری
  • طراحی فرآیندهای مدیریت فناوری و نوآوری و توسعه محصول جدید (NPD)
  • ارزش‌ گذاری و قیمت ‌گذاری فناوری
  • بازاریابی محصول دانش بنیان B2B
  • ارزیابی سطح فناوری
  • مشاوره انتقال فناوری
  • خدمات شتاب دهی کسب‌وکار