خدمات مرتبط با تدوین اسناد راهبردی مالکیت فکری

image

مدیریت دارایی های فکری در سازمان تنها معطوف به اقدامات ثبتی نیست. مدیران هوشمند در کسب و کارهای فناوری محور امروزی سعی می کنند علاوه بر پایش وضعیت کنونی مالکیت فکری در سازمان خود با توجه به آینده کسب  و کار خود از ابزارهای موجود استفاده کنند تا اطلاعات درون سازمانی و موارد انتشار یافته برون سازمانی همواره برایشان مزیت رقابتی ایجاد کرده و فاصله آنها را با رقبا حفظ کند.

اقدامات ثبتی تنها بخشی از استراتژی مدیریت دارایی فکری یک کسب و کار را تشکیل می دهد. سوالات متعدد دیگری در این خصوص وجود دارد که بایستی مطابق با جایابی کسب و کار در بازار به آنها پاسخ داده شود. مثلاً:

  • الویت های ثبت چیست و چگونه باید برای آن اقدام کرد؟
  • چطور بدانم چه مواردی دارایی فکری مجموعه من محسوب می شود و چطور باید آنها را شناسایی کنم؟
  • استراتژی حفظ محرمانگی در مجموعه من چگونه باید باشد؟
  • منافع هر یک از اعضا درگیر در خلق دارایی فکری چگونه تقسیم می شود؟
  • تضاد منافع را چگونه کنترل کنم؟
  • مسیر تحقیق و توسعه را چگونه ادامه دهیم که سازمام متحمل هزینه کمتری برای پیاده سازی شود؟

این سوالات و موارد مشابه آن از طریق تدوین اسناد راهبردی  مدیریت دارایی فکری در یک سازمان پاسخ داده می شود. عمده خدمات مرتبط با مدیریت دارایی های فکری از طریق کارافام با رویکردی مشاوره محور به کسب و کارها ارائه می شود.