همكاري كارافام با انجمن شركت هاي دانش بنيان حوزه سلامت تهران

انجمن شركت هاي دانش بنيان حوزه سلامت تهران در نظر دارد جهت افزايش سطح آگاهي و بهره مندي اثربخش شركت هاي عضو از مزاياي دارايي هاي فكري ، برنامه هاي آموزش، مشاوره و تخفيف بسته هاي خدمات مرتبط با حفاظت و مديريت دارايي هاي فكري را از طريق همكاري با مجموعه كارافام پياده سازي نمايد.
بدين منظور در تاريخ ١ بهمن ماه ١٣٩٩ تفاهم نامه همكاري مشترك كارافام و انجمن شركت هاي دانش بنيان حوزه سلامت تهران با حضور مديرعامل مجموعه كارافام ، دبير محترم انجمن ، جناب آقاي دكتر مهدوي و همچنين رياست محترم، جناب آقاي دكتر وطن پور امضا شد.